STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIERAWIE
Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 2/2015r z dnia 28.08.2015r

Podstawa prawna:

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku
(Dz.U. z 2004 r Nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół .(Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.)

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciel
(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800)


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o przedszkolu bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi.
2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. z późń. zm.

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U 2004 nr256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy
2. Aktu założycielskiego
3. Niniejszego Statutu.

§1

Nazwa Przedszkola:
1. Przedszkole nosi nazwę i ma swoją siedzibę:
Publiczne Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi
ul. Dąbrowy 4.
47 – 240 Bierawa
2. Publiczne Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi posiada oddziały zamiejscowe:

Oddział w Starym Koźlu
ul. Braci Wolnych 16
47 – 223 Kędzierzyn – Koźle

Oddział w Lubieszowie
ul. Bierawska 37
47 – 240 Bierawa

Oddział w Kotlarni
ul. Gliwicka 34
47 – 246 Kotlarnia

3. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
4. Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, której działalność finansowana jest przez:
a) Gminę Bierawa,
b) Rodziców w formie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole uregulowane uchwałą organu prowadzącego.
5. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bierawa.

7. Do zadań organu prowadzącego należy:

a) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
b) wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
c) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola.
8. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
9. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie przedszkoli zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
10. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Opolu.

11. Przedszkole nie posiada imienia. Imię placówce może nadać organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

§2

Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5. stwarzanie dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych warunków sprzyja jących wspólnej zabawie oraz nauce;
6. troska o zdrowie dzieci ich sprawność fizyczną; zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie, społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne;
9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także przez przekazywanie wiadomości o kształcenie umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola poprzez:

1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. wychowanie zdrowotne , kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
8. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
9. wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne,
10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
4. W przedszkolu opracowywana jest wieloletnia koncepcja rozwoju i funkcjonowania placówki.
5. Koncepcja rozwoju i funkcjonowania przedszkola podlega modyfikacji w razie potrzeb i jest realizowana oraz przygotowywana we współpracy z rodzicami.
6. Każdy podmiot społeczności przedszkolnej ma prawo zgłaszać propozycje dotyczące modyfikacji koncepcji pracy przedszkola.

§ 3
1. Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, a także funkcję socjalizacyjną.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu w trakcie zajęć oraz poza terenem przedszkola,
b. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
3. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a dla dzieci niepełnosprawnych dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
4. Dyrektor przedszkola powierza na każdy oddział opiece:

a) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
b) dwóch lub trzech nauczycieli powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
c) w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnienia się specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.
5. uchylony
5.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu i polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
5.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,
5.3. Objęcie dziecka zajęciami wspomagającymi rozwój dziecka, specjalistycznymi: logopedycznymi, psychologicznymi wymaga zgody rodziców.
5.4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:
a) samego dziecka,
b) rodziców dziecka,
c) nauczyciela - wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,
d) dyrektora przedszkola,
e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania ;
f) asystenta edukacji romskiej;
g) poradni psychologiczno – pedagogicznej tym specjalistycznej
h) pomocy nauczyciela.
i) pracownika socjalnego;
j) asystenta rodziny;
k) kuratora sądowego.
6. uchylony
6.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosowanymi w przedszkolu w pracy z dziećmi mogą być:
a) grupy terapeutyczne, z tym, że objęcie dziecka zajęciami w grupie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Udział dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
b) zajęcia rozwijające uzdolnienia, które organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8,
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które organizuje się dla dzieci mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
d) zajęcia specjalistyczne, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, które organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5,
e) zajęcia logopedyczne, które organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4,
f) socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, które organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10,
g) porady i konsultacje.
8. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
9. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
10. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolu organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania.
11. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych w oddziale przedszkola integracyjnego, w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym z dziećmi niepełnosprawnymi powinna wynosić do 20, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych.
12. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę
13. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jeżeli ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia do momentu podjęcia nauki w szkole.
14. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.
15. Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii, na życzenie rodziców. W tym czasie dzieci, które nie uczęszczają na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Warunki i sposób wykonania przez przedszkole w/w zadania regulują odrębne przepisy.
16. uchylony
17. Wniosek, o którym mowa w ust. 15, dotyczy odpowiednio całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola.
18. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach
dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia muzyczne, języki obce itp.)
19. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci zależą od wyboru rodziców.
20. Zajęcia te organizowane są poza podstawą programową.
21. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
22. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki i w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
23. Sposób dokumentowania tych zajęć określać będą odrębne przepisy.
24. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
25. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 4
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
3. Dyrektor Przedszkola wyłoniony jest przez organ prowadzący w drodze konkursu.
4. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji.
5. W ramach bieżącego kierowania działalnością przedszkola do obowiązków dyrektora przedszkola należy:
1) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki;
2) Czuwanie nad rozwojem osobowościowym, emocjonalnym, intelektualnym dzieci (tj. nad procesem wychowawczym i edukacyjnym);
3) Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie;
4) Dbałość o stan techniczny i teren przedszkola;
5) Współpraca z rodzicami i organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
6) Podejmowanie decyzji dotyczących przyjęć dzieci do przedszkola oraz skreślania dzieci z listy w czasie roku szkolnego, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej .
6.Dyrektor odpowiada za:

1) zatrudnianie i zwalnianie (nauczycieli i innych pracowników),
2) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
3) występowanie (po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej) z wnioskami dotyczącymi odznaczeń, nagród itp,
4) organizowanie pracy w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie czasu pracy,
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (zgodnie z przepisami kodeksu pracy, przepisami BHP i ppoż.),
6) organizowanie szkoleń BHP dla pracowników i kierowanie ich na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
7) ustalanie zakresów obowiązków poszczególnych pracowników i zapoznanie pracowników z ich obowiązkami,
8) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń,
9) ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
10) zaspokajanie ( na tyle, na ile pozwalają na to środki zgromadzone w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) potrzeb socjalnych pracowników,
11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
12) wywieranie pozytywnego wpływu na kształtujące się w przedszkolu zasady współżycia społecznego,
13) wydawanie świadectw pracy pracownikom po ustaniu ich stosunku pracy,
14) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
15) upoważnienie pracowników do wykonywania zadań dotyczących przedszkola w imieniu dyrektora,
16) organizowanie okresowych inwentaryzacji,
17) prowadzenie kontroli zarządczej,
18) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19) organizowanie we współpracy z Radą Pedagogiczną pomocy stałej lub doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej z wystąpieniem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
20) nadawanie (w drodze decyzji administracyjnej) nauczycielom stażystom, którzy spełniają określone warunki, stopnia nauczyciela kontraktowego;

6. Kompetencje dyrektora przedszkola:
1) reprezentuje przedszkole na zewnątrz,
2) może w drodze decyzji administracyjnej skreślić wychowanka z listy w przypadkach określonych w statucie,
3) przyjmuje dzieci do przedszkola,
4) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej nie zgodne z przepisami prawa,
5) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,
6) ocenia pracowników niepedagogicznych w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych;
7) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola,
8) występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla pracowników,
9) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego (lub odmawia jego nadania),
10) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,
7. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami, a w szczególności:
a) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
8. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
9. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

RADA PEDAGOGICZNA
§ 5
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola, wicedyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor lub wicedyrektor przedszkola.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, wicedyrektora, Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący lub wicedyrektor, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6. Wicedyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
8. Termin zwołania rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości tydzień przed posiedzeniem.
9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu ,
4) uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej oraz regulaminu pracy,
5) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanmków,
7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) projekt planu finansowego Przedszkola,
2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
3) organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
4) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
14. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego
15. Wicedyrektor przedszkola do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
16. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
17. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.
18. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzasadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.
19. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
20. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.


RADA RODZICÓW
§ 6
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, jest organem społecznym która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadzone są na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
a) wewnętrzna strukturę i tryb pracy Rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
8. Zebrania rodziców są protokołowane.
9. W posiedzeniach Rady Rodziców może z głosem doradczym dyrektor przedszkola oraz inne osoby.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA POMIĘDZY ORGANAMI I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
§ 7
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, któremu zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

§ 8
Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów § 9-12.
§ 9
1. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.
3. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych w oddziale przedszkola integracyjnego, w oddziale integracyjnym, w przedszkolu ogólnodostępnym z dziećmi niepełnosprawnymi powinna wynosić do 20 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych.
4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3.
§ 10
PRACA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZA
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńczą prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy
wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie,
przy czym:
a/ co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
b/ co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci - ¼ czasu) dzieci spędzają
w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe
i ogrodnicze itp.)
c/ najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg
wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d/ pozostały czas – 2-5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
26. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
27. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 11
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor i wicedyrektor przedszkola do 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący, który zatwierdza go do 25 maja.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się : liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólna tygodniową i roczna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia wniosków o podjęcie tych postępowań.
4. Dodatkowe informacje o organizacji przedszkola:
1) przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych,
2) przedszkole może prowadzić praktyki pedagogiczne oraz szkolenia instruktażowe dla nauczycieli,
3) w organizacji pracy opiekuńczo- wychowawczej nauczyciela wspiera woźna oddziałowa poprzez pomoc w przygotowaniu zajęć, pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i higienicznych oraz udział w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola,
4) W przedszkolu obowiązkowo wpisuje się PESEL dzieci, w księdze ewidencji.

§12
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych placówkach, warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 13
ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.
3. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej.
4. uchylony
5. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bierawa
w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę
programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w projekcie organizacyjnym na
dany rok szkolny
6. Świadczenia udzielane poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są
odpłatne.
7. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz
dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka.Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
8. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 13 pkt 4 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł.
9. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
10. Opłata za realizację odpłatnych świadczeń, o których mowa w § 2 wnoszona jest przez rodziców ( opiekunów prawnych ) w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
11. Miesięczna opłata podlega pomniejszeniu za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, ustalone na podstawie dziennika zajęć. Opłata jest pomniejszana proporcjonalnie o liczbę dni, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń.
12. Pomniejszenie opłat za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, jest rozliczane w płatności w kolejnym miesiącu.
13. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 przysługuje rodzinie, posiadającej troje i więcej dzieci, legitymującej się Opolską Kartę Rodziny i Seniora, z której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu - w wysokości 50 % ustalonej opłaty za każde dziecko.

14. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek).
15. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny zarządzeniem.
16. Rodzice (opiekunowie) pokrywają koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu w całości.
17. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest w oparciu o normy żywieniowe i aktualne ceny artykułów spożywczych.
18. Miesięczna odpłatność z tytułu wyżywienia obliczana jest w oparciu o ustalaną stawkę dzienną oraz liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
19. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są na kwitariuszach przychodowo-ewidencyjnych opłat, które są drukami ścisłego zarachowania.
20. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez intendenta, jednak nie później niż do 20-tego dnia każdego miesiąca.
21. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za każdy dzień nieobecności
22. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
§ 14
ZADANIA NAUCZYCIELA
1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanując godność i respektuje jego prawa
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka
3. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzi dokumentację tych obserwacji.
4. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną.
5. Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.
6. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
6) dbałość o warsztat pracy przez zgromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) realizacja zaleceń dyrektora, wicedyrektora i osób kontrolujących
10) czynny udział w Radach Pedagogicznych, realizacja jej postanowień i uchwał,
11) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
12) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki,
13) wybieranie programu wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego,
14) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku szkolnego w drodze decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Nauczyciel program ten przedstawia Radzie Pedagogicznej,
15) Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).
16) Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich i dzieci 6-letnich.
17) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
18) Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycznej dziecka i planują sposób ich zaspokojenia.
19) Informują wicedyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
7. Nauczyciel współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania z uwzględnieniem prawa rodziców( prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, zachowania i rozwoju.
8. Nauczyciel współdziała z rodzicami poprzez:
a. zebrania grupowe
b. konsultacje i rozmowy indywidualne
c. kąciki dla rodziców
d. zajęcia otwarte.
9. Częstotliwość spotkań, zebrań grupowych, konsultacji, zajęć otwartych uzależniona jest od potrzeb i wysuwanych propozycji rodziców( prawnymi opiekunami)
10. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju ,
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
11. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, wicedyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych


ZADANIA INNYCH PRACOWNIKÓW
§ 15
1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.
2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 16
1. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów lub posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko
wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1, a także za zgodą organu
prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3. Wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola.
4. W zakresie działalności organizacyjnej wicedyrektor:
1) Współpracuje z dyrektorem przy przygotowaniu projektów następujących
dokumentów programowo – organizacyjnych przedszkola:
a) projekt organizacji przedszkola na określony rok szkolny
b) tygodniowy przydział godzin dla nauczycieli.

2) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej, którego dotyczy plan.
3) Plan nadzoru przedstawia radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
4) Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym
5) Plan nadzoru pedagogicznego obejmuje:
- ewaluację
kontrole
- wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań
6) Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych przez Radę Pedagogiczną za istotne dla działalności placówki
7) Wicedyrektor przedszkola w terminie do 31 sierpnia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru
8) Powołuje zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej na każdy rok szkolny.
9) Przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
10) . Przydziela zakresy czynności oraz dodatkowe zadania nauczycielom.
11) Zapewnia odpowiednie warunki kontaktowania się rodziców z nauczycielami.
12) Opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.


13) Sprawuje nadzór nad praktykami studenckimi.
14) Sprawuje nadzór nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek i wyjść.
15) Organizuje pomoc psychologiczno –pedagogiczną zgodnie z przyjętą procedurą.
16) Rozlicza nauczycieli z przydzielonych zastępstw i godzin ponadwymiarowych.
17) Organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz organizuje kształcenie dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
18) organizuje (na życzenie rodziców) naukę religii w przedszkolu – zgodnie z art.12 ustawy o systemie oświaty,
19) Powiadamia właściwych dyrektorów szkół o spełnieniu przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
20) Organizuje, w porozumieniu z organem prowadzącym, indywidualny obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola (lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) zgodnie z art.71b ustawy o systemie oświaty;
21) Dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego.
22) Prowadzi wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.


5.W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:


1) zapewnia warunki do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania oraz ukierunkowuje wysiłki nauczycieli i podopiecznych na systematyczne podnoszenie jakości pracy,

2) organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą, egzekwuje realizację przydzielonych czynności organizacyjno – wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową przedszkola, przedkłada wnioski Radzie Pedagogicznej w tych sprawach,

3) diagnozuje i ocenia efekty pracy nauczyciela w zakresie realizacji zadań statutowych przedszkola,
4) udziela pomocy nauczycielom w sprawach kształcenia, wychowania i opieki,
5) inspiruje nauczycieli do podejmowania działalności innowacyjnych,
6) wnioskuje w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, stosownie do potrzeb przedszkola,
7) informuje nauczycieli o aktualnych problemach oświatowych przedszkola oraz obowiązujących przepisach prawa oświatowego,
8) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
9) nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,
10) podejmuje wspólnie z nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, Radą Rodziców, instytucjami współdziałającymi z przedszkolem działań zmierzających do poznania właściwości fizycznych i psychicznych wychowanków, ich warunków życiowych i potrzeb,
11) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola;
12) kontroluje przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki.


6. Wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli:
1) Zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego nauczycieli,
2) Przydzielanie opiekunów stażu (spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych) nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym odbywającym staż,
3) Ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,
4) Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się i stopień nauczyciela kontraktowego oraz przewodniczenie tej komisji,
5) Zasiadanie w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
6) Zapewnienie nauczycielom odpowiednich warunków do odbywania stażu.

7. Kompetencje wicedyrektora:


1. organizowanie hospitacji,

2. udzielanie instruktażu młodym nauczycielom,

3. wnioskowanie nauczycieli do nagród i kar,

4. udzielanie zgody na wyjazd na wycieczki,

5. zgłaszanie wychowanków na przeglądy gminne i międzygminne oraz imprezy
kulturalne,
6. wydawania zaleceń dla nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej,
dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
7. dokonywanie oceny pracy nauczycieli

8. Zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o

kolejny stopień awansu zawodowego

9. Przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu

10. Zastępowanie dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności, zapewniając właściwą organizację pracy przedszkola

11. może ustalić indywidualny program pracy z dzieckiem,

12. decyduje o strukturze osobowej czynności nadzoru pedagogicznego i częstotliwości wykonywania zadań nadzoru,

13. ocenia prace nauczycieli i ich dorobek zawodowy,

14. gospodaruje środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przyjętym regulaminem,

15. Wicedyrektor wykonuje polecenia dyrektora Przedszkola w Bierawie nie ujęte w zakresie obowiązków oraz zadania zlecone przez organ prowadzący i nadzorujący placówkę związane bezpośrednio z realizacją zadań statutowych przedszkola zapewniając bezpieczeństwo wychowanków i rytmiczną pracę przedszkola

§ 17
1. W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
2. Na wniosek rodziców przedszkole przyjmuje dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie kwalifikacyjne z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
§ 18
WYCHOWANKOWIE
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust.2.
2. uchylony
3. uchylony
4. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku szkolnym, którym dziecko kończy 5 i 6 lat.
5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt.4 są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie.
6. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwiania wychowawcy nieobecności dziecka przekraczającej 5 dni roboczych. W przypadku braku informacji o przyczynie nieobecności dziecka dyrektor lub wicedyrektor wzywa rodziców do natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W przypadku braku odzewu ze strony rodziców dyrektor lub wicedyrektor przekazuje informację do dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie.
7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 8 lat.
8. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
9. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
10. uchylony
11. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa Procedura Rekrutacji Dzieci do Publicznego Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi.
12. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną składają deklaracje w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola
13. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu składają wnioski o przyjecie dziecka do wybranego oddziału przedszkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola
14. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski biorąc pod uwagę kryteria ministralne oraz kryteria ustalone na dany rok szkolny przez organ prowadzący
15. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dany rok szkolny
16. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do wybranego oddziału przedszkolnego
17. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dany rok szkolny w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola
18. Dzieci 2,5 – letnie przyjmowane są w rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc.
19. Do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
20. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowanymi do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
21. Liczba przyjętych dzieci nie powinna być większa od liczby miejsc w przedszkolu i obowiązującej liczby dzieci na oddział.
22. Niezależnie od liczby dzieci zgłoszonych do przedszkola przyjęć dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
23. Powołana Komisja składa się z przedstawicieli rady pedagogicznej i wicedyrektora przedszkola jako przewodniczącego tej Komisji.
24. uchylony
25. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są protokołowane, dokumenty komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci są przechowywane w kancelarii przedszkola
26. W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci dokonuje dyrektor.

27. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa do:
a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania jego własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.

28. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez
rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez
nich gwarantujące pełne bezpieczeństwo.
29. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę

na piśmie.

30. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym,
bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
31. Gmina Bierawa organizuje przewóz dzieci 5 i 6 i niepełnosprawnych 5 i 6 letnich
środkami komunikacji publicznej i z domu do najbliższego publicznego przedszkola
poza miejscem zamieszkania dziecka, gdzie droga przekracza 3 km.
32. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania
odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka
do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście bądź telefonicznie).
33. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z

odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

34. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt
dzieci w ogrodzie.
35. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie dla wychowanków.

36. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i
turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,
zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

37. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych poza przedszkolem określają odrębne

przepisy.

38. Szczegółowy zakres zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu podczas spacerów i wycieczek określają
odpowiednio „ Obowiązujące rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa dzieci
w Przedszkolu w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi”.
39. Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia z listy wychowanków w przypadku:
1) braku przystosowania się do grupy dziecięcej, gdy swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci
2) gdy rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za wyżywienie
3) długiej, nieusprawiedliwionej nieobecności ( dłuższej niż jeden miesiąc)
40. Skreślenie z listy wychowanków przebiega z zachowaniem następującej procedury:
1) powiadomienie na piśmie lub ustnie rodziców o zaistniałej sytuacji,
2) próby rozwiązania problemu przedszkola z rodzicami, zasięgnięcie opinii specjalistycznej (np. Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej)
3)W przypadku braku korzystnych zmian w zachowaniu dziecka, dyrektor przedszkola po z zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dokonuje skreślenia dziecka z listy wychowanków.
4) Dyrektor decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przekazuje na piśmie.
34. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.


§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, któremu projekt przygotowuje dyrektor placówki w porozumieniu z Rada Pedagogiczną.
4. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec organu prowadzącego.
5. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie przedszkola, zatwierdzanych poprzez uchwały rady pedagogicznej z chwilą zaistniałej potrzeby.
6. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
7. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
8. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.
9. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Statut Publicznego Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi został uchwalony
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2011r. a znowelizowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2015r
Przedszkolowo.pl logo