NOWE ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

NOWE ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej , szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U z 2015r.poz 1942)


Dotychczas obowiązujące zasady i procedury rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych uregulowane były na trzech poziomach:
 ustawowym - w ustawie o systemie oświaty;
 aktów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty - m.in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, ze zm.);
 w statutach poszczególnych placówek, uchwalonych przez rady szkół i przedszkoli

na podstawie projektów przygotowanych przez odpowiednie rady pedagogiczne (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.).
Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskiem z 14 września 2012 r. wniósł o stwierdzenie, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji, który wskazuje, iż rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Upoważnienie powinno określać:
• organ właściwy do wydania rozporządzenia,
• zakres spraw przekazanych do uregulowania,
• wytyczne dotyczące treści aktu.

Zmiana ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych stanowi wykonanie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. stwierdzającego, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ani zakres przedmiotowy, ani stopień szczegółowości regulacji zawartych w ustawie o systemie oświaty nie spełniają wymogów stawianych wytycznym do treści rozporządzenia przez art. 92 ust. 1 Konstytucji. Mają one charakter pozorny, ponieważ ustawa o systemie oświaty nie zawiera dostatecznej regulacji ani w zakresie kryteriów rekrutacji do szkół i przedszkoli, ani też procedury jej przeprowadzania. W materialnoprawnym wymiarze brakuje w niej katalogu cech kandydatów do placówek edukacyjnych (poza kryteriami wieku oraz - ewentualnie - osiągnięć edukacyjnych) oraz ich hierarchii, co powoduje samoistność regulacji wprowadzanej w rozporządzeniu. W płaszczyźnie formalnoprawnej, najważniejszym deficytem jest brak w ustawie o systemie oświaty chociażby ogólnej regulacji procedury odwoławczej od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do wybranej szkoły lub wybranego przedszkola.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty skupiła się na trzech podstawowych zagadnieniach:
 kryteriach rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w tym wskazaniu grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia;
 zasadach przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w szczególności wskazaniu hierarchii poszczególnych kryteriów;
 procedurach przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły czy placówki oraz zasadach ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

Przepisy rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty będą miały zastosowania w przypadku rekrutacji do:
 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
 do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego spełniających warunki z art. 90 ust. 1a i 1c ustawy o systemie oświaty,
 do klas pierwszych publicznych szkół wszystkich typów,
 do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola i szkoły ogólnodostępnej,
 do placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–3b i 7 ustawy o systemie oświaty:
• placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
• placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
• placówek artystycznych – ognisk artystycznych umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
• placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Przepisy rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty nie będą miały zastosowania w przypadku rekrutacji do:
 niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek (za wyjątkiem spełniających warunki z art. 90 ust. 1b i 1c),
 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, do których przyjmowanie odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.);
 prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości publicznych szkół i placówek w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz publicznych szkół i placówek przy zakładach karnych i aresztach śledczych, do których przyjmowanie regulują przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw;
 szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ustawy, do których przyjmowanie regulują przepisy wydane na podstawie art. 112 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.);
 szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej, o których mowa w art. 71c ust. 1 ustawy;
 szkół zorganizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 przepisów tych nie stosuje się do kierowania dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz do przedszkoli i szkół specjalnych, a także oddziałów specjalnych zorganizowanych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;
 nie stosuje się ich również do przedszkoli i szkół integracyjnych, a także oddziałów integracyjnych zorganizowanych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych w odniesieniu do kierowania dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność.

Uwaga!
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NIE JEST POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
• Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu lub do innej formy wychowania przedszkolnego.
• Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Organ, do którego składa się wniosek o przyjęcie:
 dyrektor przedszkola, dyrektor szkoły w przypadku oddziału przedszkolnego, osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego;

Miejsce złożenia wniosku:
 przedszkole (szkoła), postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych;

Termin złożenia wniosku (wg projektu rozporządzenia):
 od 1.03 do 31.03.

Termin postępowania uzupełniającego (wg projektu rozporządzenia):
 od 5.06 do 10.06.

Liczba złożonych wniosków:
 nie więcej niż do 3 przedszkoli (oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego), chyba że organ prowadzący (rada gminy) dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego;
 we wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Elementy wniosku:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
6) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola (szkoły), uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. (art. 20z.)
• Organ prowadzący publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego może określić wzór wniosku. Określenie wzoru wniosku jest kompetencją organu wykonawczego gminy - wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

UWAGA!
NIE MOŻNA UZALEŻNIAĆ ROZPATRZENIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA OD PODANIA PRZEZ RODZICA DODATKOWYCH INFORMACJI PONAD
OKREŚLONE USTAWOWO
Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
• W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy.
• Tylko w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż miejsc w przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego) przeprowadza się procedurę rekrutacyjną.

I ETAP REKRUTACJI
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość!
II ETAP REKRUTACJI
• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę:
 kryteria określone przez organ prowadzący (radę gminy), z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

W ramach przyjętych kryteriów rada gminy może ustalić
 kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Kryterium dochodu określa organ prowadzący (rada gminy) w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – w obecnej chwili do kwoty 539 zł.
• Pod pojęciem dochodu, o którym mowa, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.


• Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
• Organ prowadzący (rada gminy) określa nie więcej niż sześć kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZANE DO WNIOSKU:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) - składany w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, może być składany także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ

prowadzący;
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata - składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBSZAREM DANEJ GMINY
• Mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.
• W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

KOMISJA REKRUTACYJNA
• Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły.
• Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej .

Skład komisji rekrutacyjnej
(na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych, sposobu ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów oraz składu szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej)
1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi, co najmniej 5 przedstawicieli rady pedagogicznej przedszkola (szkoły) , z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole może skierować do pracy w komisji w charakterze członka komisji, przedstawiciela tego organu.
3. W przypadku, gdy liczba nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej jest mniejsza niż wymagana liczba (co najmniej 5), skład komisji może być uzupełniony o przedstawiciela organu prowadzącego wyznaczonego przez ten organ, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Skład komisji w przypadku, o którym mowa w ust. 3, może być uzupełniony w porównywalnej proporcji przez przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Szkoły. Przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Szkoły wyznaczają te organy z zastrzeżeniem ust.5.
5. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor szkoły lub przedszkola oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym .
Ustawowe zadania komisji rekrutacyjnej:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 lista zawiera imiona i nazwisko kandydatów (w kolejności alfabetycznej) oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych – warunkiem przyjęcia kandydata jest zakwalifikowanie go w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów;
 lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów ( w kolejności alfabetycznej) przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
UWAGA!
Listy, o których mowa powyżej, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki.
Tryb pracy komisji rekrutacyjnej - według projektu w/w rozporządzenia
• Komisja rekrutacyjna sporządza imienną listę kandydatów, przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnionych przez tych kandydatów określoną liczbę punktów.
• Komisja rekrutacyjna weryfikuje spełnienie przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów określonych w ustawie.
• Komisja rekrutacyjna rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola lub szkoły , przy udziale co najmniej 2/3 składu komisji.
• Decydujący głos w sprawach spornych , w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna nie może wyłonić większości, ma przewodniczący komisji.
• Każdy członek komisji rekrutacyjnej do protokołu postępowania rekrutacyjnego może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
• Terminy i szczegółowy tryb pracy komisji rekrutacyjnej wyznacza jej przewodniczący , uwzględniając ustalone w rozporządzeniu szczegółowe terminy.

Terminy (według projektu rozporządzenia):
1) termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
 do 22.04 do godz. 15.00

w postępowaniu uzupełniającym:
 do 30.06 do godz. 15.00
2) termin potwierdzenia przez kandydata woli przyjęcia:
 od 23.04. do 30.04 do godz. 15.00
3) termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
 od 1.07. do 4.07 do godz. 15.00.

w postępowaniu uzupełniającym:
 do 10.07.do godz. 15.00

Tryb odwoławczy
• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły.
• Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpieniem przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
• Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
• Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
• Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły lub placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

ZADANIA GMINY związane z naborem do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 ustalenie kryteriów w II etapie postępowania rekrutacyjnego (rada gminy);
 ustalania dochodu w ramach kryterium dochodowego (rada gminy);
 zredagowanie wzoru wniosku (wójt, burmistrz, prezydent miasta);
 przekazanie informacji znanych z urzędu na wezwanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
• W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje.
• Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
• Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
• Do prowadzenia powyższych spraw wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić:
o kierownika ośrodka pomocy społecznej,
o kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy
o lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

Przedszkolowo.pl logo