KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W BIERAWIE

KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W BIERAWIE
Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI
NA LATA 2017/2022


"Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie,
w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy,
kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli..."
Janusz Korczak
"Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
jeśli nie może - pomóż."
Janusz Korczak

Koncepcja pracy przedszkola opiera się o zdiagnozowane potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola, zidentyfikowane potrzeby środowiska lokalnego oraz opinie rodziców.
Koncepcja pracy przedszkola podlega modyfikacji w razie potrzeb i jest realizowana oraz przygotowywana we współpracy z rodzicami. Każdy podmiot społeczności przedszkolnej ma prawo zgłaszać propozycje modyfikacji koncepcji.
Najważniejsze założenia koncepcji pracy przedszkola, wg której działa przedszkole to:
1. Praca z dzieckiem
2. Działania nauczyciela
3. Organizacja pracy i baza przedszkola
4. Praca z rodzicami
5. Praca w środowisku lokalnym

Wizja przedszkola
• Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
• Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola - Założenia w koncepcji pracy przedszkola
• Dawanie dziecku możliwości poznawania rozumienia siebie i świata, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości.
• Stwarzanie przyjaznej domowej atmosfery oraz zapewnienie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspakajania ich potrzeb
• Stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość
• Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata, spostrzegawczości i wrażliwości na drugiego człowieka
• Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
• Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości rozwijanie u nich optymizmu i poczucia własnej wartości
• Uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
• Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym kulturowym i społecznym
• Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu ale również do radzenia sobie z porażkami
• Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędnych do powodzenia w nauce szkolnej
• Ofiarowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu
Dziecko jest:
1. ciekawe świata,
2. ufne w stosunku do nauczycieli,
3. radosne,
4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
6. uczciwe i prawdomówne,
7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
8. kulturalne i tolerancyjne,
9. świadome zagrożeń.

Model absolwenta
Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :
1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
5. umiejętność współpracy w grupie,
6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
8. samodzielność,
9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)


Kierunki realizacji koncepcji pracy na lata 2017 –2022
1. Praca z dzieckiem
Obszar Kierunki pracy
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
• zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym z jednoczesnym wyposażaniem najmłodszych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe;
• uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze;
• kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw i nawyków sprzyjających unikaniu zagrożeń;
• uświadomienie, że niezachowanie ostrożności może spowodować różne wypadki: oparzenia, skaleczenia, stłuczenia;
• nauka szybkiego i efektywnego reagowania w różnych sytuacjach zagrożenia;
• kształtowanie umiejętności analizy i oceny przedstawionej sytuacji;
• kształtowanie u dzieci potrzeby zwracania się o pomoc do policjanta lub innego pracownika służb mundurowych (np. strażaka), a tym samym kształtowanie postaw zaufania do funkcjonariuszy;
• stosowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się w przedszkolu i poza nim;
• uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomym;
Kształtowanie sfery społeczno – moralnej dziecka.
• umożliwienie poznania podstawowych praw dziecka zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka;
• stosowanie przez nauczycieli metod i form pracy pozwalających na praktyczne wykorzystanie przez dzieci zdobytej wiedzy dotyczącej praw dziecka;
• tworzenie wraz z dziećmi grupowych kontraktów/kodeksów dotyczących zasad obowiązujących w grupie;
• zapoznanie dzieci z zasadami i normami obowiązującymi na terenie przedszkola i środowiska lokalnego;
• eksponowanie praw dziecka na gazetkach w salach i korytarzu przedszkolnym;
• wykorzystywanie literatury dziecięcej, teatrzyków i innych form w uczeniu dzieci tolerancji i poszanowania praw innych;
• przypomnienie o prawach i obowiązkach dzieci na spotkaniach z rodzicami;
• wykorzystywanie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy z dziećmi w oparciu o zgromadzoną literaturę;
• ukulturalnianie dzieci poprzez organizację wycieczek (np. kino, teatr, muzeum, galeria sztuki itp.);
• integracja z dziećmi niepełnosprawnymi;
Wspomaganie wielokierunkowej aktywności dziecka.
• optymalny rozwój psychofizyczny zgodny z możliwościami i potrzebami dziecka,
• organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji sprzyjających uczeniu się,
• wspieranie aktywności, zainteresowań, zdolności, kreatywności, samodzielności, indywidualizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego,
• rozwój emocjonalno- społeczny, rozwój umiejętności życiowych dziecka, w tym: budowanie systemu wartości (w szczególności rozumienie wartości uniwersalnych takich jak dobro, prawda, uczciwość), samoświadomości, tożsamości na poziomie indywidualnym i wspólnotowym, integracja grupy, demokratyzacja, umiejętności interpersonalne, umiejętności do podejmowania decyzji, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach,
• przygotowanie dzieci do pokonywania kolejnych etapów edukacji.
• udział dzieci w przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach;
• stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi;
• uwrażliwienie na odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch, ciało, mimika;
• rozwijanie zainteresowania wśród dzieci literaturą poprzez codzienne jej czytanie i recytację;
• systematyczne prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności;
• gromadzenie i poszerzanie doświadczeń artystyczno – kulturowych dzieci;
• prezentowanie swoich umiejętności teatralnych, tanecznych, wytworów prac plastyczno-technicznych przed dziećmi z przedszkola, rodzicami, dziećmi z oddziału przedszkolnego;

Badanie losów absolwentów
• wywiady, analiza dokumentów, strony internetowe szkół, rozmowy z rodzicami, absolwentami, obserwacja podczas trwania imprez, obserwacje ewentualnych sukcesów , artykuły „Głos Bierawy” raport
Zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.
• Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ( korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, porad i konsultacji dla dzieci, rodziców i nauczycieli);
• stała współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną ;
• powołanie zespołów, ustalenie formy pomocy dzieciom. Realizacja programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych bądź grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• udostępnianie rodzicom książek i materiałów z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dzieciom;
• doposażenie w sprzęt i pomoce gabinetu do terapii logopedycznej i pedagogicznej;
2. Działania nauczyciela
Rozwój osobisty.
• ustawiczne doskonalenie;
• wzajemne wspieranie i wymienianie doświadczeń i informacji z innymi nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami;
• doskonalenie umiejętności obserwacji i diagnozowania dzieci;
• gromadzenie doświadczeń (nauczyciel obserwatorem i inicjatorem działań dziecka);
• występowanie nauczyciela w roli współuczestnika dziecięcych działań, zabaw i obserwatora, który poznaje dziecięcy sposób myślenia;
• doskonali swoje cechy osobowości;
• świadomy doboru programu, metod i środków nauczania;
Praca z dziećmi.
• Nauczyciel dąży do jak najlepszego poznania, zrozumienia zdolności i zainteresowań swoich podopiecznych;
• rozpoznaje i rozwija możliwości dziecka oraz poznaje jego styl uczenia się i styl działania;
• pielęgnuje i wzmacnia naturalną ciekawość dzieci, zachęca do prezentowania przekonań, inspiruje do dialogu;
• mądrze inspiruje i stymuluje rozwój dzieci;
• angażuje dzieci w proces rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych;
• tworzy okazje do podejmowania przez dzieci działań o charakterze badawczym;
• wspomaga dziecko w dążeniu do pracy nad samym sobą;
• tworzy i wdraża plan dotyczący pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci zdolnych oraz mających problemy;
Organizacja przestrzeni edukacyjnej i warsztatu pracy.
• organizuje przestrzeń edukacyjną bogatą w inspirujące i absorbujące uwagę materiały i pomoce (np. kąciki zainteresowań);
• organizuje wycieczki, występy, konkursy, przeglądy, imprezy sportowe itp.
3. Organizacja pracy i baza przedszkola
Możliwość wyboru przez dziecko różnorodnej aktywności.
• zapewnienie czasu na zabawy swobodne w sali i na podwórzu bez ingerencji nauczyciela;
• stwarzanie możliwości decydowania przez dzieci o rodzaju i sposobie zabawy (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i norm przyjętych w przedszkolu);
Dostępność materiałów i pomocy rozwijających umiejętności niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
• wszystkie pomoce i materiały w zasięgu wzroku dziecka;
• wspólne ustalenie zasad korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych;
Bogate wyposażenie w narzędzia, materiały i pomoce.

• zorganizowanie kącików: do zabaw tematycznych , czytelniczy, plastyczny, dydaktyczny;
• teren ogrodu umożliwiający podejmowanie różnych zabaw z wykorzystaniem sprzętu;
• sprzęt audiowizualny i komputery;
4. Praca z rodzicami
Poszukiwanie i rozwijanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną wychowanków.
• spotkania indywidualne, zebrania grupowe i ogólne;
• umożliwienie konsultacji ze specjalistami;
• aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania pozostałym rodzicom informacji o podejmowanych działaniach przedszkolnych;
• gazetka przedszkolna zawierająca informacje dla rodziców;
• strona internetowa;
Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności rodziców (pedagogizacja).
• szkolenia;
• zajęcia otwarte;
• opracowywanie zagadnień dla rodziców w formie pisemnej;
Systematyczne przekazywanie wiadomości z obserwacji, diagnozy dzieci.
• spotkania indywidualne;
• zebrania dotyczące wyników z diagnozy grupowej;
• wymiana informacji o dziecku;
• konsultacje ze specjalistami;
Włączanie rodziców w działania przedszkola.
• udział rodziców w imprezach i uroczystościach przedszkolnych;
• zajęcia otwarte;
• udział w konkursach;
• wymiana informacji o dziecku;
• ankietowanie rodziców na temat ich oczekiwań wobec przedszkola, których sugestie są uwzględniane w bieżącej pracy przedszkola;
Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania.
• zbieranie informacji na temat oczekiwań rodziców;
• jawność działań;
• łatwy dostęp do dyrektora i nauczycieli;
5. Praca w środowisku lokalnym
Promocja przedszkola, w tym wartości edukacyjnych
• strona internetowa, gazetka przedszkolna, kronika przedszkolna;
• artykuły w prasie lokalnej „Głos Bierawy”
• organizacja imprez i uroczystości z udziałem przedstawicieli władz lokalnych;
• pozyskiwanie sponsorów;
Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
• udział w akcjach organizowanych przez stowarzyszenia;
• Polski Czerwony Krzyż - Zbiórka żywności
• Towarzystwo „Nasz dom” – Góra grosza
• zbieranie nakrętek
• Zbieranie baterii
Uczestnictwo w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.
• konkursy dla dzieci, rodziców;
Odpowiadanie na potrzeby środowiska lokalnego
• imprezy, przeglądy
• działalność charytatywna
• akcje
• integracja środowiska
Współpraca z organizacjami, fundacjami
• współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w środowisku lokalnym
Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)
Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założeniami ujętymi w koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola na podstawie:
1. opinii rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania ich oczekiwań –ankieta rozdawana będzie przedstawicielom Rady Rodziców po każdym przepracowanym roku szkolnym
2. kronik przedszkolnych i strony internetowej
3. oczekiwań i potrzeb środowiska lokalnego
4. wniosków z nadzoru pedagogicznego, badań wewnętrznych i wniosków w ramach rocznego sprawozdania z realizacji planu pracy przedszkola

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:
Każdy pracownik pedagogiczny ma dostęp do Koncepcji, żeby z nią pracować.
Zmiany w tekście będą nanoszone na zebraniach Rady Pedagogicznej,
rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.


Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
Bierawa, dnia 30.08.2017 r.
RADA PEDAGOGICZNAPrzedszkolowo.pl logo